• Plaça Gaudí S/N, 25110 Alpicat

 • ampa@ampadoctorseres.cat

Gestió de rebuts

L’AMPA gestiona els cobraments dels següents conceptes:

 • Llibres socialitzats i material escolar.
 • Quota AMPA
 • Excursions
 • Activitats extraescolars

A tal efecte, gira rebuts en el compte bancari proporcionat per les famílies amb el lliurament del full bancari SEPA.

SOCIS DE L’AMPA (ALUMNES DE L’ESCOLA):

Si ja heu lliurat a l’escola el full SEPA amb les dades bancàries en les què s’han de girar els rebuts, no cal tornar-lo a lliurar. A menys que es produeixi un canvi de compte de domiciliació.

USUARIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (NO SOCIS DE L’AMPA):

En el moment de formalitzar la inscripció, cal lliurar a l’AMPA el full SEPA degudament complimentat, signat i en format original.

TERMINIS EN QUÈ ES GIREN ELS REBUTS:

 • 2 DE SETEMBRE: 1r pagament del material escolar, llibres, excursions i quota AMPA.
 • 2 D’OCTUBRE: 2n pagament del material escolar, llibres, excursions i quota AMPA.
 • 2 DE FEBRER: 3r pagament del material escolar, llibres, excursions i quota AMPA.
 • LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
  • En el primer rebut es cobra la quota de soci (si és persona externa), l’import de l’assegurança, la primera mensualitat i la darrera.
   • MENSUALITAT DE SETEMBRE: es gira el rebut a principi d”octubre de les activitats que s’inicien al setembre (Anglès i Zumba) – L’import correspon a 1/2 mensualitat de setembre i 1/2 mensualitat de juny.
   • MENSUALITAT D’OCTUBRE: es giren a principis de novembre els rebuts de les activitats que s’inicien a l’octubre. L’import correspon a la primera i última mensualitat de l’activitat.
  • Totes les mensualitats es cobren a mes vençut.