• Plaça Gaudí S/N, 25110 Alpicat

  • 973 73 64 64

  • ampa@ampadoctorseres.cat

Inscripcions

INFORMACIONS IMPORTANTS SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

1. El període per a fer la inscripció romandrà obert tot l’any, només es tancaran algunes activitats o grups a mesura que s’arribi al màxim de participants.

2. La inscripció es fa via online a través de la nostra pàgina web:

INSCRIPCIÓ PER A ACTIVITATS INFANTILS

INSCRIPCIÓ PER A ACTIVITATS D’ADULTS

3. Els socis de l’AMPA, només cal que omplin el formulari online.

4. Per a inscripcions de persones externes a l’AMPA, cal també fer-nos arribar a la bústia de l’AMPA el full SEPA degudament complimentat, signat i en format original.

FORMULARI SEPA

5. Tota persona que no hagi formalitzat la inscripció de l’AMPA el primer dia de l’activitat, no podrà ser admesa a classe. El primer dia de classe el monitor tindrà la llista d’inscrits i haurà de verificar que s’ha formalitzat correctament la inscripció. Si es vol provar l’activitat, s’ha de parlar amb el coordinador de l’activitat (llistat de coordinadors i correus electrònics disponibles a la nostra pàgina web) qui s’encarregarà de parlar amb el monitor per gestionar-ho.

6. Totes les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA han d’estar inscrites amb el formulari d’inscripció de l’AMPA, encara que l’empresa encarregada de dur a terme l’activitat hagi sol·licitat una confirmació de continuïtat a l’activitat. Cap activitat s’ha d’inscriure en cap altra entitat que no sigui l’AMPA de l’escola i mitjançant el formulari online de la pàgina web de l’AMPA.
Normativa de les activitats extraescolars

1. L’AMPA es reserva el dret de modificar la programació de la graella, els preus i els canvis d’horaris en funció dels inscrits en cada activitat.
2. La inscripció en qualsevol de les activitats comporta la subscripció d’una assegurança d’accidents per import de 4€ que es cobrarà en la primera quota.
3. Aquells interessats que no siguin socis de l’AMPA de l’Escola Dr. Serés, caldrà que paguin 32€ en concepte d’alta, que es cobraran al primer rebut. Només és cobrarà una alta  per cada persona inscrita, independentment del número d’activitats a les què s’inscrigui.
4. En el primer rebut es cobrarà la primera i darrera mensualitat del curs, imports no reemborsables.
5. Tant l’alta com la baixa de l’activitat s’haurà de comunicar per escrit a l’AMPA, mitjançant els formularis dissenyats a aquest efecte.
6. Les activitats es regulen segons els usos i reglaments establerts en cadascun dels edificis on s’imparteixen i el incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne.
7. En cas d’impagament de la quota mensual, es donarà de baixa a l’alumne. I en cas de devolució del rebut bancari es cobraran 4€ en concepte de despeses bancàries.
8. L’AMPA confirmarà la inscripció definitiva a l’activitat un cop comprovat que hi ha un número d’inscrits suficient per engegar-la.
9. En el cas de baixa de l’activitat, si la baixa es comunica la primera quinzena de mes, no es cobrarà la mensualitat, si es comunica la segona quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat.
10. En el cas d’altes a activitats un cop iniciada l’activitat, si l’alta es produeix la primera quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat, si es produeix la segona quinzena, es cobrarà la meitat de la mensualitat.