• Plaça Gaudí S/N, 25110 Alpicat

  • ampa@ampadoctorseres.cat

Inscripcions

INFORMACIONS IMPORTANTS SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

1. El període per a fer la inscripció romandrà obert tot l’any, només es tancaran algunes activitats o grups a mesura que s’arribi al màxim de participants.

2. La inscripció es fa via online a través de la nostra pàgina web:

INSCRIPCIÓ PER A ACTIVITATS INFANTILS

INSCRIPCIÓ PER A ACTIVITATS D’ADULTS

3. Els socis de l’AMPA, només cal que omplin el formulari online.

4. Per a inscripcions de persones externes a l’AMPA, cal també fer-nos arribar a la bústia de l’AMPA el full SEPA degudament complimentat, signat i en format original.

FORMULARI SEPA

5. Tota persona que no hagi formalitzat la inscripció de l’AMPA el primer dia de l’activitat, no podrà ser admesa a classe. El primer dia de classe el monitor tindrà la llista d’inscrits i haurà de verificar que s’ha formalitzat correctament la inscripció. Si es vol provar l’activitat, s’ha de parlar amb el coordinador de l’activitat (llistat de coordinadors i correus electrònics disponibles a la nostra pàgina web) qui s’encarregarà de parlar amb el monitor per gestionar-ho.

6. Totes les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA han d’estar inscrites amb el formulari d’inscripció de l’AMPA, encara que l’empresa encarregada de dur a terme l’activitat hagi sol·licitat una confirmació de continuïtat a l’activitat. Cap activitat s’ha d’inscriure en cap altra entitat que no sigui l’AMPA de l’escola i mitjançant el formulari online de la pàgina web de l’AMPA.
Normativa de les activitats extraescolars

1. L’AMPA es reserva el dret de modificar la programació de la graella, els preus i els canvis d’horaris en funció dels inscrits en cada activitat.
2. La inscripció en qualsevol de les activitats comporta la subscripció d’una assegurança d’accidents per import de 4€ que es cobrarà en la primera quota.
3. Aquells interessats que no siguin socis de l’AMPA de l’Escola Dr. Serés, caldrà que paguin 32€ en concepte d’alta, que es cobraran al primer rebut. Només és cobrarà una alta  per cada persona inscrita, independentment del número d’activitats a les què s’inscrigui.
4. En el primer rebut es cobrarà la primera i darrera mensualitat del curs, imports no reemborsables.
5. Tant l’alta com la baixa de l’activitat s’haurà de comunicar per escrit a l’AMPA, mitjançant els formularis dissenyats a aquest efecte.
6. Les activitats es regulen segons els usos i reglaments establerts en cadascun dels edificis on s’imparteixen i el incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne.
7. En cas d’impagament de la quota mensual, es donarà de baixa a l’alumne. I en cas de devolució del rebut bancari es cobraran 4€ en concepte de despeses bancàries.
8. L’AMPA confirmarà la inscripció definitiva a l’activitat un cop comprovat que hi ha un número d’inscrits suficient per engegar-la.
9. En el cas de baixa de l’activitat, si la baixa es comunica la primera quinzena de mes, no es cobrarà la mensualitat, si es comunica la segona quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat.
10. En el cas d’altes a activitats un cop iniciada l’activitat, si l’alta es produeix la primera quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat, si es produeix la segona quinzena, es cobrarà la meitat de la mensualitat.
11. Els pares, mares o tutors legals dels alumnes menors d’edat que participin en les activitats extraescolars són responsables de la seva entrega al monitor o monitora de l’activitat i de la seva recollida. Si el tutor o tutora de l’alumne permet que aquest vingui o marxi sol, els pares o tutors han de presentar el full d’autorització corresponent. Aquest supòsit és per a les activitats que es realitzen un cop finalitzada la jornada escolar i per les activitats realitzades a migdia on l’alumne no està al menjador escolar.

Mesures extraordinàries per la COVID-19

  1. Les activitats extraescolars es realitzaran només pels alumnes de l’escola Doctor Serés, per tal de mantenir els grups estables (per classe a infantil i per nivell a primària), quedant limitada la inscripció a socis de l’AMPA, no a socis col·laboradors; les úniques activitats obertes per a socis i socis col·laboradors seran Zumba, Cross training i Ioga per adults.
  1. Totes les persones participants en les activitats extraescolars programades per l’AMPA de l’Escola Doctor Serés es comprometen a complir totes les mesures d’higiene i seguretat establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A més, han de complir la normativa específica dels edificis on s’imparteixen.
  1. Quan un alumne no pot assistir a l’escola perquè el seu grup estable es troba en quarantena per la COVID-19, s’entén que tampoc pot realitzar l’activitat extraescolar per motius de força major; si no es poden recuperar les hores, li serà descomptat l’import de l’activitat no realitzada durant aquest període.

EXCEPCIONS:

  • ANGLÈS pels cursos de Primària: en aquest cas l’alumne, quan s’inscriu a    l’activitat, accepta continuar rebent les classes d’anglès en format en línia.
  1. Quan un soci o un soci col·laborador no pot assistir a l’activitat de Zumba, Cross training o Ioga adults per un confinament general o per mesures de restricció general a causa de la COVID-19, si ha assistit a més de la meitat de les sessions es cobrarà tota la mensualitat, si ha assistit a la meitat o menys es cobrarà mitja mensualitat i si no es pot fer l’activitat en tot el mes no es cobrarà la mensualitat. La no assistència per motius personal no eximeix el pagament de la quota.
  1. Per poder fer el descompte als alumnes, només en els supòsits esmenats anteriorment, cal que les famílies ho comuniquin al coordinador de l’activitat.